Leverings Voorwaarden

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van de Stoere Winkel gevestigd te Meppel en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 63143798 Kamer van Koophandel Noord Oost Nederland. (hierna: Stoere Winkel).

Artikel 1. Definities
1.1 stoerewinkel.nl is een online kleding winkel gevestigd aan Gasgracht 29 te Meppel. welke via https://stoerewinkel.nl bezocht kan worden.
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van stoerewinkel.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Stoere Winkel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Stoere Winkel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Stoere Winkel. stoerewinkel.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21 %BTW. Verzendkosten zijn
(tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 6,75 Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.
4.3 Stoere Winkel kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf met uitzondering van punt a. Betaling is mogelijk door:
a) Betaling bij afhalen winkel, geen verzendkosten
b) Betaling via Ideal, Visa, Paypal
c) Betaling via eenmalige online machtiging (afschrijving)
d) Betaling bij thuisbezorgen(onder Rembours), extra kosten zijn € 6,75
e) In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Stoere Winkel te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.
5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
5.3 De klant geeft Stoere Winkel toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Artikel 7. Levering
7.1 Stoere Winkel streeft ernaar om bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling te leveren . Hiertoe is Stoere Winkel echter niet verplicht.
7.2 De uiterste leveringstermijn is 10 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Stoere Winkel kan worden toegerekend. Bij verzending van uw bestelling wordt de verzending onmiddellijk per e-mail aan u bevestigd. Indien u uw bestelling niet
binnen een redelijke termijn (± 4 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, per e-mail te melden. Aanbiedingen/opruimingen, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.
7.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Stoere Winkel zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.
7.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Stoere Winkel verschuldigd is, heeft voldaan.
Artikel 9. Retourneren en omruilen van artikelen
Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.
De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden:
9.1 Artikelen, die u via www.stoerewinkel.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:
• Deze artikelen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via de optie “retourneren” in uw account. In uw account kunt u aangeven welke artikelen u wenst te retourneren en voor welke artikelen u een andere maat of kleur wenst te ontvangen. Daarnaast vindt u daar ook informatie over de te volgen procedure als bv. verpakken en het retouradres.
• De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.
• Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 70% of meer heeft gekocht mogen NIET geruild of geretourneerd worden. Bij aankoop van een artikel in de uitverkoop, wordt u hier op onze website al op geattendeerd.
• De artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.
9.2 Stoere Winkel accepteert uitsluitend retouren op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn
en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
9.3 Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retouren door ons worden gecrediteerd in de vorm van een tegoedbon, uitgegeven door Stoere Winkel.
9.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren . Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde retour, ontvangt de klant een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

Artikel 10. Klachten
Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een kledingstuk desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen aan info@stoerewinkel.nl.
Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.
De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht ten aller tijde ongegrond worden verklaard.
Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 9.4 beschreven. Deze garantie vervalt wanneer a. kleding gedragen en gewassen is, b. u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, c. u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Artikel 11. Annulering van uw bestelling
11.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen naar info@stoerewinkel.nl. Uw order annulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Stoere Winkel het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen, Stoere Winkel zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorg dragen.
11.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen veertien werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Stoere Winkel berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.
11.3 Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@stoerewinkel.nl In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.
11.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Stoere Winkel plaats.
11.5 Indien u niet binnen 24 uur na bevestiging de bestelling, of binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Stoere Winkel is gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

Artikel 12. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Stoere Winkel, dan wel tussen Stoere Winkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Stoere Winkel, is Stoere Winkel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Stoere Winkel.

Artikel 13. Overmacht
Stoere Winkel heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Stoere Winkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
• zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
• zullen Stoere Winkel en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
14.3 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op.