Disclaimer

Disclaimer van stoerewinkel.nl (verder genoemd: “Stoere Winkel”):

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site van Stoere Winkel (verder genoemd: “de site”) besteden, is het mogelijk dat de
informatie, producten en diensten (verder genoemd: “de informatie”) op de site onvolledig c.q. onjuist is.
Stoere Winkel wil haar totale producten aanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar opdrachtgevers en klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart en kan Stoere Winkel haar dienstenpakket en informatieaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van de klanten en opdrachtgevers.
De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Stoere Winkel. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Stoere Winkel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.
Daarnaast is Stoere Winkel niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Voor alle andere voorwaarden die gelden voor Stoere Winkel en/of de Site verwijzen wij de bezoeker naar onze Algemene Voorwaarden, die ook op de site te raadplegen zijn.